Aug 13, 2011

ಮುಕ್ತಿ...


 ಆಸೆಯ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ,
ಜೊತೆಗೆ ತವರ ಅಕ್ಕರೆಯ ಹಾರೈಕೆ  ಕರೆ ತಂದೆ...
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ.
ಆದರ್ಶ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಡಿದ್ದೆ ಆ "ಸುರನಲ್ಲಿ",
ನೀನಾಗಿ ಬಂದೆ "ಅಸುರ" ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ...
  ನನ್ನಾಸೆಯ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಾಗ;
ಅದನಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುತಿದ್ದೆ ನೀನಾಗ...
 ಪದೇ ಪದೇ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದೆ, ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನ,
 ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ...
ವಿಶಾದಿಸದೆ ಸಾಗಿಸಿದೆ ಮಸಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ  ದಿಬ್ಬಣವನ್ನ,
 ಅಂದು ಉಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ, ಇಟ್ಟ ಕರಿ ಬೊಟ್ಟು;
  ಇಂದಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗದ ಆ-ಕಾಯ-ಅಲೆಯುತ್ತಿದೆ,
 ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ...
- ಪೂರ್ಣಿಮಾ 
(ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕವನ )

Aug 11, 2011

Blooming Technology!


It’s high time to think about conservation of our amazingly exhaustible resources like water, oil, natural gas, minerals and many more which occur naturally in our environment. It gives me immense pain, when I see these resources being “over-used “and “misused”.  Scaring me to the core about the abundant wealth not being reached to our off springs! Being a layman I feel helpless in salvaging all of them, apart from following my sweet little own ways to save electricity, plastic usage and using recycled and  nature friendly products. News updates say that researches are being undertaken to retrench, reduce and reuse the valuable resources.

One thing that left me open mouthed is this little small wonder box “The Bloom Box”. Technically called as “Bloom Energy Server”, developed by a California based company broadcasted on Feb 24th 2010 CBS News program called 60 Minutes with K.R. Sridhar, CEO of Bloom Energy, an Aeronautic Engineer by profession shown walking the correspondent through the Plant.

What is Bloom Box and how it works?
Basically it is comprised of fuel cells. As per Wikipedia, Fuel cell is a device that converts chemical energy from a fuel to Electricity through a chemical reaction. These cells are said to be the building blocks of Bloom Box. Which are made into thin small square tiles as compact as 100 X 100 mm metal alloy plate with the sand and coated with green and black ink on either side.  One tile has the capacity to power a bulb. These fuel cells are stalked on to make a tower plating alloy in-between.  All these are shelved in a cabinet, which is as big as a refrigerator. Then this unit is fed with oxygen on one side and fuel on the other side. Fuel here may be generated from fossil, solar or bio gas.

Sridhar says that this single unit can power four to six houses in Asia which equals to a single home in US. He believes that this box really works simply because he had already invented a similar device for NASA, which could hold oxygen in and be used on Mars from there it just continued his invention.

How does it look like?  
How much it costs?
Mr. Sridhar almost spent a decade in shaping up this device to its present state with $400 million investment approximately. According to him it takes nearly 64 stacks of fuel cells to power a small business unit. The corporate boxes cost around $700,000 to $800,000. The plans are under process to bring down the cost to $2,000 per box sooner or later.

Who all are using it?
Mr. Sridhar proudly says that he is already having some 20 renowned customers in the list  who are using it silently. With Google as its first customer adding to the list FedEx, Walmart, Staples, Ebay and  it goes on and on. Walmart is considered to be consuming the most among all with 800 kW.

What are the advantages?
Fundamentally its emission free, thus keeping our environment clean.
Its wireless, hence it’s safe.
Least maintenance.
24/7 and 365 days supply.
Compact and saves  space.
Efficient and affordable.

As mobile phones replaced landlines, laptops with desktops, so it is the turn of large electric grid with a refrigerator sized customized power plant. Mr. Sridhar envisions about bringing this box in every home in US, Africa and Asia in 10 years down the line. Well, Great things come in small packets!

Bloom Box just made me go WOW!

References:
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2010/0222/Bloom-Box-What-is-it-and-how-does-it-work

Aug 4, 2011

H - Factor!

Last night in the freezing cold  I was even more trembling with all my  warm velvety blanket and cozy bed. As I drenched in the heavy rain that evening. Slowly, my mind started to drift with the cold breeze steadily propelling in from the corners-of-the-window, piercing into the room. Its all the English alphabets scintillating me to envisage. Wondered how these 26 letters in English are making the world go round. Just imagine world without these amazing alphabets for a minute. Its hard I know. Then went by my lucky number 8 and picked alphabet "H". It "launched me into a whole new world passed "hot" and "high."

Now that might sound a bit speculating. As I started to liberate my imagination unfold from that cozy blanket...

"H," that towering letter, looked like a bastion of hope in the alphabetic sea. Which can whisper like in "how" or lengthen the sound of "A" in "Shah," and it can even be silent in "where" and "why." "S" becomes "Shhh," "T" becomes "The," and "C" becomes "Che."

"H" does everything a letter should. It works hard for its place as the eighth letter in the alphabet. It dramatically affects any letter it comes in contact with".

 Ladder to Sky!
When I thought about its structure, it stands alone on its two strong pillars, symbolizing its endurance to withstand any situation. If you carefully observe the letter and try to fix it one above the other it turns up to a ladder! Isn't that amazing! Ladder signifies a lot. Then sky  is the limit for its purview...

Well, what goes up should also come down eventually, which is the fact and proved on this planet earth. ( Though this rule doesn't hold good in space..;)

um-mm this is my H-Factor for you. Yawn, Yawn!!! Tell me which factor are you! and very soon I was transposed to another dream world...

Inspired by http://www.yourdictionary.com/